بیانیه ماموریت

  • جمعه, 13 مرداد 1396

موسسه خیریه مهرکوثرزهرا(س) سازمانی غیر دولتی و غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه ایتام ، زنان بی سرپرست و بد سرپرست نیازکمک و حمایت ،با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به هم نوع فعالیت می کند .موسسه خیریه می کوشد تا با برنامه ریزی در حوزه توانمند سازی محرومین و ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست و ... در کاهش فقر و علل زمینه ساز آن و رفع مشکلات معیشتی هموطنان نیازمند مشارکت نماید .حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران از سوی دیگر سرلوحه فعالیتهای موسسه خیریه می باشد.

تیمور محجوبی مدیر عامل موسسه خیریه مهرکوثرزهرا(س)

شماره حساب
0220835704000
شماره کارت
6037-9918-9966-0561
شماره شبا
IR 8001 7000 0000 2208 3570 4000
در باره موسسه خیریه مهر کوثر زهرا (س)

این موسسه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و خانواده های محروم اعم از سالمندان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست و فرزندان آنان و ارائه خدمات حمایتی اعم از پرداخت مستمری و تهیه خوراک و پوشاک و ارائه خدمات رفاهی و تحصیلی و همچنین فراهم آوردن زمینه کارآفرینی و اشتغال مدد جویان تاسیس گردیده است.

ورود اعضاء